Προσλήψεις 69 ατόμων στο Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΔΕ  Μαγείρων 
  • 5 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Βοηθός Μάγειρα (με 6ωρη απασχόληση)
  • 10 ΥΕ  Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Τραπεζοκόμος
  • 21 ΥΕ  Προσωπικού Εστίασηςειδικότητα Τραπεζοκόμος (με 4ωρη απασχόληση)
  • 2 ΥΕ  Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Πλύντης σκευών
  • 2 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Μάγειρας (με 6ωρη απασχόληση) 
  • 1 ΥΕ  Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Βοηθός Μάγειρα (με 6ωρη απασχόληση) 
  • 2 ΥΕ  Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Πλύντης (με 6ωρη απασχόληση)
  • 22 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητα Τραπεζοκόμος (με 4ωρη απασχόληση)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Εξοχή, Τ.Κ. 570 10, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χωματά Αναστασίας και κας Τζουκαλά Βασιλικής, (τηλ. επικοινωνίας: 2313-307160). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το!